010 203 83 38

WWFT

Vanaf 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) ingevoerd. Het doel is het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en financiering van terrorisme, om zo de integriteit van de financiële markten te waarborgen.  Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken. 

 

In verband met de Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren en verifiëren.

 

Natuurlijke personen

Wij zullen u vragen ons een origineel identiteitsbewijs te laten zien en wij zullen de gegevens hiervan vastleggen. Mochten wij u verzoeken ons een kopie toe te sturen dan vragen wij u het BSN en de pasfoto zwart te maken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Rechtspersonen

Voor in Nederland gevestigde rechtspersonen geldt dat hun identiteit moet worden vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van Kamer van Koophandel. Naast deze vastlegging moeten wij vanuit de Wwft ook eventuele uiteindelijk belanghebbenden (UBO) vaststellen als wij voor u als bedrijf bemiddelen in aan- of verkoop van onroerend goed. Wij zullen u daarom vragen een UBO- verklaring in te vullen.

 

Eigen vermogen

Ook vraagt de Wwft van ons de herkomst van gebruikte middelen voor de transactie vast te stellen, wij kunnen in dit kader vragen stellen en uw antwoorden vastleggen of u een verklaring hierover vragen in te vullen.