010 203 83 38

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING WOONGELUK MAKELAARDIJ

Woongeluk Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Woongeluk Makelaardij B.V.
Brouwershavenstraat 22
2652 GS Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: 010 203 83 38
E-mail: info@woongelukmakelaardij.nl
KvK: 27329083

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woongeluk Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs (pasfoto en BSN-nummer afgeschermd)
 • Burgerlijke staat
 • Eigendomsbewijs
 • Uittreksel KvK
 • Verklaring van Erfrecht
 • Roerende zakenlijst
 • Vragenlijst voor de verkoop
 • VvE-stukken
 • Splitsingsakte
 • Akte van levering 
 • Energielabel
 • Woz-waarde

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woongelukmakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Woongeluk Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Woongeluk Makelaardij  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Woongeluk Makelaardij neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woongeluk Makelaardij) tussen zit. Woongeluk Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows, Kolibri, Taxatieweb, Provadie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woongeluk Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zolang Woongeluk Makelaardij verplicht is de gegevens te bewaren conform fiscale wetgeving en/of beroepsorganisatie. 

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (aan- en verkoop)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met de aan- en verkoop van onroerende zaken worden door Woongeluk Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woongeluk Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • De reden van aankoop of verkoop (bijv. groter wonen of verandering van werk);
 • Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling (bij aankoop);
 • Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden (bij aankoop);
 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlakte en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor de promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond;
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moeten worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. 


Uw persoonsgegevens worden door Woongeluk Makelaardij opgeslagen ten behoeve van boevengenoemde verwerking(en) voor de periode van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (bijv. courtagenota). 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Woongeluk Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Informatieverstrekking in de vorm van een mailing en/of gerichte contacten. 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op websites waarop onze dienstverlening en/of aanbod wordt gepresenteerd. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woongeluk Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • NAWTE-gegevens; 
 • Specifieke doeleigenschappen als woningzoekenden. 


Uw persoonsgegevens worden door Woongeluk Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde, met een maximale termijn van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers (taxatie)

Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, in verband met taxatie van onroerende zaken worden door Woongeluk Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woongeluk Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres);
 • Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen;
 • Overige informatie die u aan de taxateur verstrekt. 


Uw persoonsgegevens worden door Woongeluk Makelaardij opgeslagen ten behoeve van boevengenoemde verwerking(en) voor de periode van 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Woongeluk Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woongeluk Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Ontvanger van gegevens: 

 • Collega makelaars t.b.v. het aankopen van een woning of het doorgeven van een taxatieopdracht;
 • Notarissen t.b.v. het behandelen van de koopovereenkomst;
 • Comply Now en FIU (Financieel Intellegence Unit – Nederland) t.b.v. de Wwft richtlijnen;
 • Validatie instituut op taxaties;
 • Promax Information Technology B.V. t.b.v. een veilige internet en ICT omgeving;
 • Fotograaf en meetbureau t.b.v. de fotoshoot en het inmeten van uw woning;
 • Funda en Kolibri (t.b.v de presentatie van uw woning)
 • Informer Online en Wattel Accountants en Belastingadviseurs  (financiële administratie).


Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de VBO. De VBO doet het volgende met de gegevens:

 • Zorgen dat alle VBO makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via VBO makelaars worden aangeboden; 
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites; 
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijf onroerend goed markt en agrarische vastgoedmarkt. 


De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

VBO is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.
De contactgegevens zijn: 

VBO Makelaar 
Gildeweg 13 
2632 BD Nootdorp 
Telefoonnummer: 070-3458703
E-mail: vbo@vbo.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woongeluk Makelaardij  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woongeluk Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woongelukmakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Woongeluk Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Woongeluk Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@woongelukmakelaardij.nl.

Wij beveiligen uw gegevens in de cloud. Voor technische informatie verwijzen wij u naar Promax Information Technology B.V.